សង្ខេបមាតិកា


ក្លឹបកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០ ដោយមាន ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ីវ ថុង សាកលវិទ្យាធិការនៃ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ធ្វើជាប្រធានកិត្តយស និងទីប្រឹក្សា ២រូបទៀតគឺ លោក បណ្ឌិត កុយ កុសល និង លោកសាស្រ្តាចារ្យ កែម គឹម។ សព្វថ្ងៃនេះដោយ ឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការ អ៊ីវ ថុង បានចូលនិវត្តន៍ ឯកឧត្តម ឡោ សុជាតិ ដែលជាសាកលវិទ្យាធិការថ្មីបានធ្វើជាប្រធាន កិត្តិយសជំនួស

សកម្មភាពនានារបស់ក្លឹបកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង